Metallic Cowhides

Silver on White Metallic Cowhide - MC2

Silver on White Metallic Cowhide – MC2